Indeksit

Kohta sisältää pääasiassa Maanmittauslaitoksen julkaisemat maanhintaindeksit. Indekseistä on esitetty pistearvot sekä joistakin kaaviokuvat. Osa indekseistä näkyy vain Maanmittauslaitoksen sisäisillä verkkosivuilla (intrassa).

Maanhintaindeksien muodostamisen edellytyksenä ovat helposti saatavissa olevat, maankäyttölajeittain kiinteistönkauppoja koskevat määrältään ja laadultaan edustavat tiedot. Koska maanhintaindeksin laskemiseksi tarvitaan useiden vuosien hintoja koskevat aikasarjat, on 1.7.1981 alkanut kiinteistöjen kauppahintarekisterin pito luonut hyvät edellytykset indeksien muodostamiselle.

Eri maankäyttölajeja koskevat hinnanmuodostukset poikkeavat toisistaan oleellisesti. Sen vuoksi maanhintaindeksit joudutaan muodostamaan maankäyttölajeittain ja niistä eräiden puitteissa vielä kohteiden tarkemman käyttötarkoituksen mukaan.

Hintakehitys samankin maankäyttölajin puitteissa poikkeaa merkittävästi maan eri osissa lähinnä maan erilaisista kysyntäolosuhteista ja käyttömahdollisuuksista johtuen. Tämän vuoksi hintaindeksit on muodostettu aluekohtaisina indekseinä, jotta niillä olisi sovellusarvoa myös arvioinnissa.

- Lomakiinteistön hintakehitys

- Metsän hintakehitys

- Pellon hintakehitys

- Lomarakennuspaikan hintakehitys

Vain Maanmittauslaitoksen intranetissä näkyvät indeksit:

- Omakotikiinteistön ja -tonttien hintakehitys (intra)

- Rakennuskustannusindeksi (intra)

- Elinkustannusindeksi (intra)

- Tuottajahintaindeksit (intra)