Ylityshaitta


Laiduntamisen ylityshaitan kustannus muodostuu liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavien henkilöiden kulkemisesta ylityspaikalle ja takaisin sekä sopivan ylityshetken odottamiseen kuluvasta ajasta. Ylityshaittaa arvioitaessa on tiedettävä uuden ja vanhan tilanteen mukainen etäisyys ylityspaikalle sekä ko. laidunalueen osalle tulevien laidunpäivien lukumäärä. Korvaus saadaan uuden ja vanhan tilanteen erotuksena.

Taulukko laiduntamisen ylityshaitasta. 

Tien liikennemäärällä on normaalitapauksissa hyvin pieni vaikutus lopulliseen korvaukseen. Vilkkaasti liikennöidyillä teillä (valtatiet, KVL > 5000) ylitysvaikeus on kuitenkin ilmeinen varsinkin suuremmilla karjamäärillä. Odotusaikoja laskettaessa on keskivuorokausiliikenteen arviona käytetty 2000-3000 ajoneuvoa/vrk (Etelä-Suomessa muut maantiet ja Pohjois-Suomessa kantatiet). Päivää kohti tulevat ylitysajat on arvioitu seuraaviksi:

Taulukko 1. Ylitysajat h/vrk. KVL 2000-3000 ajoneuvoa/vrk

Karjakoko (ny) 1-5 6-10 11-15 16-25 40 60
Ylitysaika (h) 0,02 0,02 0,04 0,06

arvio

0,08

arvio

0,09

Jos KVL poikkeaa taulukossa käytetyistä arvoista, taulukon ohjearvoja voidaan korottaa tai alentaa harkinnan mukaan.

Tieliikennelain (46 §) mukaan eläimet, joita kuljetetaan tiellä on pidettävä kytkettynä tai niitä on vartioitava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa liikenteelle.

Karjankuljettajien lukumäärä vaikuttaa ratkaisevasti kustannusten muodostumiseen. Ylityksessä arvioidaan tarvittavan suurenkin karjan osalta enintään neljä henkilöä. Normaalisti työ suoritetaan viljelijäperheen omana työnä. Ylimääräiset kuljettajat katsotaan vieraaksi työvoimaksi. Alaikäisestä on laskelmissa käytetty lukuarvoa 0,5.

Taulukko 2. Tien ylityksessä tarvittavien henkilöiden lukumäärä.

 Karjakoko (ny) 3-5 6-10 11-15 16-25

40

arvio

60

arvio

Kuljettajien lkm

Ylim. kuljettajien lkm

Yhteensä
1,0

1,0

2,0
1,5

1,5

3,0
2,0

1,5

3,5
2,5

1,5

4,0

 3,0 1,5 4,5

 3,5 

1,5

 5,0

 

Ylityshaitan korvausta laskettaessa on otettava huomioon, että olosuhteissa tapahtuu lähes koko ajan muutoksia. Korvaus tulee perustua viljelmän kannalta edullisimpaan vaihtoehtoon. Ylitysvaikeuden suuretessa ja/tai talouskeskuksen ja pellon välisen etäisyyden kasvaessa tullaan lopulta tilanteeseen, jolloin karjan kuljetus ei ole enää taloudellisesti kannattavaa. Mukautumistoimenpiteitä ovat tällöin mm. laidunlohkon vaihtaminen tai siirtyminen niittoruokintaan.

Lähteet

ref. Effekten av varierande fältutformning. Stockholm 1963. Betänkande avgivet av arronderingsutredningen.s.32.

Välisalmi, Paavo & Mattila, Päivi & Asikainen, Rauno: Maa- ja metsätaloushaittojen ja vahinkojen arviointiperusteista lunastustoimituksissa. VTT, maankäytön laboratorio, tiedonanto 26. Espoo 1978.

Yleiset tiet 1.1.1994. Tielaitoksen tilastoja 1/1994.

Maaseudun EU-opas. Käytännön maamies. Maa ja metsätalousministeriö, helmikuu 1995.

Lait

Liikennevakuutuslaki 5 §

Tieliikennelaki 3.4.1981/267, 46 §:

Kotieläimen varominen ja eläinten kuljettaminen tiellä

Ajoneuvon kuljettajan on lähestyessään tiellä olevaa hevosta, karjaa tai vastaavia kotieläimiä noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja käytettävä riittävän alhaista nopeutta.

Eläimet, joita kuljetetaan tiellä, on pidettävä kytkettyinä tai niitä on vartioitava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa liikenteelle. Ratsastajan ja eläimen kuljettajan on soveltuvin osin noudatettava ajoneuvon kuljettajaa koskevia säännöksiä.