Maaperä

Osio käsittelee turvesoihin sekä kiviaineksiin liittyvää arviointia.

Tilanteet, joissa suoalueita arvioidaan, liittyvät maanmittaustoimituksissa useimmiten joko kiinteistöjen tarkoituksenmukaiseen käyttämiseen taikka yhteisomistuksen purkamiseen. Kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön vuoksi suoalueita voidaan joutua arvioimaan esimerkiksi soidensuojelualueiden lunastusten yhteydessä. Suoalueita voidaan joutua arvioimaan myös yhteisomistuksia purettaessa. On kyse sitten korvaamisasiasta taikka omaisuuden tasapuolisesta jaosta, ovat periaatteet kiinteistöarvioinnille samat.

Kiviainesalue on tyypillisesti hiekan, soran tai kalliomurskeen ottotoimintaan soveltuva alue. Myös luonnonkiven louhintaan soveltuva alue luetaan kiviainesalueeksi. Kiviaineisalueiden arviointi on tavallista maantie- ja ratatoimitusten yhteydessä, kun toisen maalla ollutta kiviaineista hyödynnetään rakennushankkeessa. Myös jakotoimitusten yhteydessä voi kiviainesalueita tulla arvioitaviksi.

- Turvesoiden arviointi

- Kiviainesalueiden arviointi