Tuottoarvokaavat

Tässä osiossa esitetään tuottoarvon laskennan kaavoja. Niiden avulla korvaus voidaan esim. pääomittaa halutulla tavalla.

Diskonttaus tarkoittaa tulevaisuuden rahavirran nykyarvon laskemista. Se kuvaa pääoman arvon alenema tulevaisuudesta nykyhetkeen. Jotta eri aikoina maksettavat tai saatavat rahamäärät olisivat vertailukelpoisia keskenään, pitää kaikkien maksujen arvo siirtää valittuun ajankohtaan (useimmiten nykyhetkeen) eli diskontata. Näin eri aikojen tulot ja menot saadaan yhteismitallistettua ja niitä on helppo vertailla.

Prolongointi on käänteinen toimenpide diskonttaukselle. Siinä määritetään koronkorkolaskennalla rahalle myöhempää ajankohtaa vastaava arvo.

Laskentakorolla on huomattava vaikutus arvioinnin lopputulokseen, kun käytetään tuottoarvomenetelmää. Alla olevassa jaksossa on kerrottu laskentakoron valinnan perusteet.

Laskentakoron valinta

Taulukoissa on mm. erilaisia valmiiksi laskettuja kertoimia tuottoarvon laskennan helpottamiseksi.