Rasiteoikeudet, yksityiset erityiset etuudet ja käyttöoikeudet

Rasiteoikeus on toisen kiinteistön hyväksi perustettu oikeus (pysyvä rasite, määräaikainen rasite KML 154 §). Kiinteistöön kohdistuvat tai sen hyväksi perustetut rasitteet merkitään kiinteistörekisteriin.

Erityisillä oikeuksilla tarkoitetaan kiinteistöön kohdistuvia erilaisia käyttöoikeuksia. Ne poikkeavat rasite-oikeuksista siinä, että ne ovat sopimukseen perustuvia ja perustettu toisen henkilön tai yhteisön hyväksi. Jos oikeudenhaltija on hakenut erityisen oikeuden kirjaamista, erityinen oikeus ilmenee kiinteistön rasitustodistukselta.

Tyypillisiä erityisiä oikeuksia ovat mm. seuraavat:

  • Kiinteistöön kohdistuva maanvuokraoikeus tai muu käyttöoikeus
  • Muu hallintaoikeutta rajoitetumpi oikeus jossakin suhteessa käyttää kiinteistöä tai jotain siihen kuuluvaa (esim. henkilölle perustettu kulkuoikeus, kaivonkäyttöoikeus tai esim. oikeus pitää venettä kiinteistön alueella säilytyksessä)
  • Kiinteistöllä sijaitsevaan rakennukseen kohdistuva huoneenvuokraoikeus tai asumisoikeus
  • Kiinteistöön kohdistuva eläkeoikeus
  • Metsänhakkuuoikeus tai oikeus ottaa maa-aineksia, kuten soranotto-oikeus
  • Metsästysoikeus tai kalastusoikeus (jos kiinteistöllä on yksityisiä vesitiluksia).

Käyttöoikeuden tai rasitteen alaisilla tiluksilla periaatteena on ottaa arvioinnissa ja jyvityksessä huomioon tiluksen todelliset käyttömahdollisuudet. Metsämaalla voimansiirtolinjojen johtoaukeat ja maakaasuputkialue arvioidaan yleensä nollan arvoisiksi. Voimajohtolinjoilla reunavyöhykkeen käytönrajoituksen alainen alue arvioidaan ympäröivää metsämaata alhaisemmaksi. Pellolla kulkevan johdon alapuolinen alue sekä maakaasuputkialue voidaan arvioida lähes samanarvoiseksi kuin ympäröivä pelto.

Myös kiinteistön hyväksi perustetulla rasiteoikeudella voi olla kiinteistön arvoa korottava vaikutus. Esimerkkinä tällaisista ovat oikeus talousveden ottamiseen ja johtamiseen, oikeus jäteveden johtamiseen, venevalkamaoikeus ja oikeus maa-ainesten ottoon.