Arviointimenetelmät

Osuudessa käsitellään yleisemmin käytettyjä arviointimenetelmiä. Jaksossa on esitelty perinteiset arviointimenetelmät, kuten kauppa -, tuotto- ja kustannusarvomenetelmä, sekä erilaiset yhdistelmämenetelmät. Jaksossa on myös käsitelty arviointimenetelmän valintaa eri tilanteissa.

Lisäksi Toimitusmenettelyn käsikirjan (TMK) kohdasta 1.18. löytyvät mm. kuvaukset eri korvauslajeista ja ohjeita korvausten määräämiseen. 

Arviointimenetelmän valinta

Kiinteistöarvioinnin menetelmät käyvän hinnan (markkina-arvon) määrittämiseksi ovat edellä mainitut kauppa-arvo-, tuottoarvo- ja kustannusarvomenetelmät. Ellei päämenetelmien soveltaminen suoraan ole mahdollista, on turvauduttava yhdistelmämenetelmiin, joita käytettäessä arvioitava kohde pilkotaan osiin, joihin päämenetelmiä sitten sovelletaan. Kokonaisuuden arvo muodostuu mainittujen osien summan ja erilaisten korjauskertoimien (kokonaisarvon korjaus) perusteella.

Arviointimenetelmää valittaessa on kiinnitettävä huomiota, että se on teoreettisesti perusteltu, sen on tukeuduttava, mikäli mahdollista tutkimustuloksiin ja sen tulisi simuloida kiinteistömarkkinoiden käyttäytymistä.

Metsälön arviointimenetelmä käytännössä valitaan niin, että tavanomaisissa kohteissa käytetään yleensä summa-arvomenetelmää, ja suurissa kokonaisuuksissa tai paljon hakkuumahdollisuuksia sisältävissä kohteissa on suositeltavaa käyttää tuottoarvomenetelmää. Summa-arvomenetelmää ja sen soveltamista esitellään tarkemmin kohdassa Metsätalous.

- Kauppa-arvomenetelmä

- Tuottoarvomenetelmä

- Kustannusarvomenetelmä 

- Yhdistelmämenetelmät