Perusteet

Kiinteistönmuodostamislain KML (1995/554) mukaan tilukset tulee jyvittää, jos toimituksessa on tarpeen määrittää tilusten suhteelliset arvot (195 §). Jyväluku voidaan määrittää tiluksen kauppa-arvon, tuottoarvon tai kestävän tuottokyvyn perusteella (196 §). Jos tilusta käytetään maatalouteen, jyväluku määrätään kestävän tuottokyvyn perusteella (197 §). Myös metsätalouskäytön ja vesitilusten osalta jyvityksen tulee perustua kestävään tuottokykyyn. Sama koskee tiluksia, joilla on vähäistä erityisarvoa maa- ja metsätalouteen tai kalastukseen verrattuna (198 §). Jos samassa toimituksessa tiluksia jyvitetään eri perusteiden mukaan, tilukset on verrattava keskenään kauppa- tai tuottoarvon mukaan (196.2 §)

Jos jyvitettävällä tiluksella on merkittävää erityisarvoa rakentamiseen, maa-ainesten ottoon, virkistykseen tai muuhun erityiseen tarkoitukseen, tiluksen jyväluku voidaan määrittää joko kauppa- tai tuottoarvon perusteella (KML 198 §).

Laissa ei ole tarkemmin määritelty mitä kestävällä tuottokyvyllä tarkoitetaan ja miten se poikkeaa tuottoarvoperusteisesta jyvityksestä. Ilmeisesti tarkoituksena on ollut välttää maa- ja metsätalouden harjoittamiseen käytettävien tilusten jyvityksessä sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat hetkellisesti tiluksen tuottoon (esim. lannoitus, kasvivalinnat). Jyvityksessä tulisi siten huomioida vain pysyviä, tai pitkäaikaisesti vaikuttavia tekijöitä (esim. pellon luontaiset ominaisuudet).

Tuottoarvolla tarkoitetaan nykykäytön tai käyttömahdollisuuksien perusteella arvioidun tuoton pääoma-arvona määritettyä käypää arvoa. Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna -95 maatalouden tukipolitiikassa on tapahtunut selviä muutoksia, jotka heikentävät tuottoarvon luotettavuutta pellon tuottokyvyn mittarina. Aiemmin tuotokseen sidotut tuet ovat muuttuneet pinta-alaperusteisiksi tuiksi, jolloin pellon luontaisen tuottokyvyn vaikutus pellosta saatavaan tuottoon on pienentynyt. Tästä johtuen tuottoarvojen ero hyvä- ja huonotuottoisen pellon välillä on kaventunut.

Muuhun kuin maa- ja metsätalouden harjoittamiseen käytettävien tilusten käypä arvo määritetään sen erityiskäytön perusteella, joka tiluksella katsotaan olevan. Tällaista erityisarvoa omaavien tilusten jyväluvut voidaan määrittää joko kauppa- tai tuottoarvoperusteisesti (KML 198 §).

Jyvälukua määrättäessä on otettava huomioon tiluksen käyttötarkoitus ja käyttömahdollisuudet, laatu, sijainti sekä muut tiluksen arvoon vaikuttavat tekijät (KML 196 §).