Lohkonosien välinen kulkuhaitta

Korvausten laskentaperusteet
    Matkojen lukumäärät
    Lohkolle siirtyminen
    Yksikkökustannukset
Lähde

Lohkonosien välistä kulkuhaittaa muodostuu silloin, kun uusi tie halkaisee vanhan tuotantolohkon ja nämä uudet lohkot halutaan pitää samassa viljelykierrossa. Korvaus muodostuu sekä etäisyys- että ylityshaitasta.

Mikäli rikkoutuneen tuotantolohkon osia ei lunastuksen jälkeen voida viljellä samassa viljelykierrossa, määritetään kulkuvaikeudet kaikille lohkonosille etäisyyshaittana.

Korvausten laskentaperusteet

Matkojen lukumäärät

Kutakin viljelytoimenpidettä kohti joudutaan suorittamaan tilusten pirstoutumisen vuoksi yleensä yksi ylimääräinen ylitys. Korvauksia laskettaessa on ajateltu, että peltolohkoa kohti kertyy keskimäärin seitsemän viljelytoimenpidettä vuodessa. Viljelytoimenpiteet ovat seuraavat: kyntö, 2 * äestys, kylvölannoitus, ruiskutus, lannoitteiden ja siementen kuljetus sekä sadonkuljetus.

Lohkolle siirtyminen

Lohkonosien välisen kulun ajanmenetys riippuu lohkonosien välisestä etäisyydestä, siirtymisnopeudesta, lohkonosalta toiselle tapahtuvien matkojen lukumäärästä ja tien ylitysvaikeudesta. Ylitysten lukumäärä riippuu viljelykasvia varten suoritettavien viljelytoimenpiteiden lukumäärästä.

Siirtymänopeutena lohkonosalta toiselle on pidetty 8 km/h ja tien ylitykseen kuluvaa pienin hyväksytty aikaväli on 16 s.

Yksikkökustannukset

Laskelmien lähtökohtana on, että työtä on suorittamassa vain yksi henkilö. Ihmistyön osalta viljelijän suorittama työ on katsottu omaksi työksi ja viljelytöissä kuten paalauksessa, perunan istutuksessa ja nostossa tarvittava aputyövoima vieraaksi työksi.

Traktorityötunnin hinta on määritelty marginaalikustannuksena, jolloin otetaan huomioon käyttökustannukset kokonaan, mutta peruskustannukset vain käyttötuntimäärän muutoksen osalta. Marginaalikustannukset on laskettu likiarvona ottaen huomioon käyttökustannukset lisättynä peruskustannusten puolella määrällä. Leikkuupuimurin työtunnin hinnoittelu on tehty vuokrakoneen mukaan.

Lähde

Välisalmi, Paavo & Mattila, Päivi & Asikainen, Rauno: Maa- ja metsätaloushaittojen ja vahinkojen arviointiperusteista lunastustoimituksissa. VTT, maankäytön laboratorio, tiedonanto 26. Espoo 1978.