Lähteet

ANON. 1998 a. MKK Maatalouskalenteri 1998. Maaseutukeskusten liitto.

ANON 1998 b. Mallilaskelmia maataloudesta 1997. Maaseutukeskusten Liiton julkaisuja nro 922. Helsinki 1998. 50 s

ANON. 2011. Viljelijätuet. Maaseutuvirasto

ANON. 1997 a. Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä. Viljavuuspalvelu 1997. 30 s.

ANON. 1997 b. Maaseudun selviytymisopas. Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki. 79 s

ANON. 1997 c. Tapion taskukirja. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 23. uud. painos. Helsinki Metsälehti, 1997. 638 s. + kuv. + taul.

ANON. 1996 a. Kasvun tekijät. Mitä kasvi tarvitsee kasvaakseen ? Työ- ja tehtäväohjeet. Kemianteollisuus ry, Kemira Agro Oy, Tiedeopetusyhdistys, Torjunta-ainetuottajien Yhdistys. Helsinki. 48 s.

ANON. 1996 b. Toimitusmenettelyn käsikirja (TMK). Maanmittauslaitos. Helsinki.

ANON. 1996 c. Kiinteistötoimitus TN:o 125348-7 Utajärven kunnassa.

ANON. 1995. Kasvun tekijät. Mitä kasvi tarvitsee kasvaakseen ? Kemianteollisuus ry, Kemira Agro Oy, Tiedeopetusyhdistys, Torjunta-ainetuottajien Yhdistys. Helsinki. 90 s.

ANON. 1991. Kiinteistöjen arviointikäsikirja. Suomen kiinteistöarviointiyhdistys. Helsinki. 392 s.

ANON. 1988. Kasvualusta - tuottavuuden perusta. Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitoksen julkaisu n:o 8. Luentopäivä 1988. Helsinki. 51 s.

ANON. 1983 a. Maaperäkartan käyttöopas 1:20 000, 1:50 000. Geologinen tutkimuslaitos Opas 10. Toimittanut Maija Haavisto. Espoo. 74 s + liitt. + kartat

ANON 1983 b. Yppärin uusjako. TN:o 206757-5. Toimitusmääräys annettu 1983, jakoehdotus laillistunut (jyvitys/jyvitysperusteet hyväksytty) 1997. Toimituspöytäkirjan 245 §:n liite.

ANON. 1980. Peltojen inventointitutkimus. Maatilahallituksen julkaisuja No 3. Helsinki. 26 s. + kartat

ANON. 1954. Ohjeet maatalouskiinteistöjen verojyvitystä ja -luokitusta varten. Valtiovarainministeriön veroasianosaston julkaisuja N:o 50. Helsinki. 25 s.

ANON. 1949. Maaperäsanaston ja maalajien luokituksen tarkistus v. 1949. Eripainos, Maataloustieteellinen aikakausikirja 21, Helsinki. 18 s.

HEISKANEN, O. 1983. Maa- ja metsätalousmaan jyvitysperusteisen arvon määrittäminen. Maanmittaushallituksen julkaisu n:o 50. Helsinki. 129 s. + liitt.

OLLILA, K. 1997. Lisäpellon kauppa-arvoon vaikuttavat laatutekijät Etelä- ja Keski-Suomessa vv. 1991-1996. Maatalouden liiketaloustieteen Pro gradu -työ. Helsinki. 43 s. + liitt.

PELTOLA, R. 1997. Maatalousmaan arvo ja hinta Suomessa v. 1980-1996. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 83. Kiinteistötietokeskus. Helsinki 176 s. + liitt. + kartat

SUKANEN, L. 1980. Viljeltyjen turvemaiden jyvitykseen vaikuttavista tekijöistä. Maanmittaushallitus. Helsinki. 32 s. + liitt.

WIIALA, A. 1976. Kiinteistöarvioinnin käsikirja. Otaniemi. 275 s.

VUORINEN, J. 1952. Peltojen luokitus ja arvosuhteet viljavuustutkimuksen valossa. Maanmittausinsinöörien Liiton Aikak. 10-11:419-427. Helsinki.

YLÄTALO, M. 1992. Lisäpellon tuotto- ja kauppa-arvon määrittämisen perusteet ja soveltuvuus pellon arvon osoittamiseen Etelä-Suomessa vuosina 1972-1986. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 11. Espoo.156 s. sis. liitteet.