Kustannusarvomenetelmä

Kustannusarvomenetelmä tarkastelee mahdollisuutta, että korvikkeena tietyn hyödykkeen hankinnalle voidaan rakentaa toinen hyödyke joko alkuperäisen kopiona tai saman hyödyn tarjoavana. Kiinteistöjen yhteydessä ei voida yleensä perustella, että joku maksaisi tietystä kiinteistöstä enempää kuin mikä olisi kustannus vastaavan maan hankinnasta ja vaihtoehtoisen rakenteen rakentamisesta, elleivät ajanpuute, hankaluus ja riski ole vaikuttamassa tilanteeseen. Käytännössä menetelmään liittyy myös arvonalennuksen määrittäminen vanhemmille ja/tai heikommin toimiville kiinteistöille silloin, kun uuden kustannusarvio ylittää arvioitavasta kiinteistöstä todennäköisesti maksettavan hinnan.

Kustannusarvo perustuu niihin todellisiin tai todennäköisiin ja tarkoituksenmukaisiin kustannuksiin, jotka arvioitavan kohteen tuottamisesta aiheutuvat. Se soveltuu sellaisten kohteiden arvioimiseen, joilla on valmistuskustannuksia. Kustannus sinänsä ei vielä kerro kohteen arvoa, joka voi joko ylittää tai alittaa hyödykkeen tuotantokustannukset.

Kustannusarvomenetelmällä voidaan määrittää esimerkiksi taimikkojen kustannusarvo, kun prolongataan valitulla laskentakorolla taimikon perustamisesta aiheutuneet kustannukset nykyhetkeen. On huomattava, että taimikon kustannusarvo ei kuitenkaan välttämättä vastaa sen markkina-arvoa.